propsys.StgSerializePropVariant

bytes = StgSerializePropVariant(propvar)

Serializes a PyPROPVARIANT

Parameters

propvar : PyPROPVARIANT

The value to serialize