fnevReservedForMapi

const mapi.fnevReservedForMapi;